Algemene Voorwaarden Unio Mistica

Home Algemene Voorwaarden Unio Mistica
Algemene Voorwaarden Unio Mistica
 • Artikel 1. Definities
  • 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
   1. Stichting Unio Mistica: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Stichting Unio Mistica gevestigd aan de Rijkenswaard 8 te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 41051882;
   2. klant: de natuurlijke persoon die met Stichting Unio Mistica een overeenkomst aangaat;
   3. overeenkomst: de overeenkomst tussen Stichting Unio Mistica en de klant;
   4. deelnemer: diegene die deelneemt aan een workshop, alsmede diegene ten behoeve van wie de klant met Stichting Unio Mistica de overeenkomst is aangegaan;
   5. workshop: de workshop die door Stichting Unio Mistica wordt verzorgd;
   6. abdij: de volksabdij te Ossendrecht waar de workshops worden gegeven.

 

 • Artikel 2. Algemeen
  • 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Stichting Unio Mistica en de klant.
  • 2. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Stichting Unio Mistica vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
  • 3. Indien Stichting Unio Mistica niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Stichting Unio Mistica in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

 

 • Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
  • 1. Alle offertes en prijsopgaven door Stichting Unio Mistica gedaan zijn vrijblijvend.
  • 2. Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders, offertes of publicaties van Stichting Unio Mistica binden Stichting Unio Mistica niet.
  • 3. Vermelde prijzen zijn inclusief btw.
  • 4. De op de website vermelde prijzen kunnen op elk moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Dergelijke prijswijzigingen gelden niet voor reeds tot stand gekomen overeenkomsten.

 

 • Artikel 4. Inschrijving
  • 1. Stichting Unio Mistica kan overnachtingen voor de klant boeken in de abdij tijdens de periode dat Stichting Unio Mistica workshops in de abdij verzorgt. De data die geboekt kunnen worden staan duidelijk op de website van Stichting Unio Mistica vermeld.
  • 2. De klant kan zich inschrijven bij Stichting Unio Mistica voor een midweek of weekend door het inschrijfformulier volledig in te vullen en deze te sturen naar Stichting Unio Mistica. Dit kan via de website van Stichting Unio Mistica of via de post.
  • 3. De inschrijvingen worden in behandeling genomen in volgorde van binnenkomst.
  • 4. Zo spoedig mogelijk nadat Stichting Unio Mistica de inschrijving van de klant heeft ontvangen, laat zij de klant weten of de inschrijving wordt geaccepteerd. Wordt de inschrijving geaccepteerd, dan stuurt Stichting Unio Mistica de klant de factuur. De klant dient de factuur te betalen binnen de betalingstermijn die op de factuur staat vermeld. Nadat Stichting Unio Mistica het factuurbedrag van de klant heeft ontvangen, is de inschrijving definitief.
  • 5. Door zich in te schrijven bij Stichting Unio Mistica voor een midweek of een weekend boekt Stichting Unio Mistica het verblijf voor de klant bij de abdij en kan de klant deelnemen aan de workshops die in de abdij door Stichting Unio Mistica worden verzorgd. Voor het verblijf in de abdij brengt Stichting Unio Mistica een overeenkomst tot stand tussen de klant en de abdij. Op deze overeenkomst zijn de eventueel aanwezige algemene voorwaarden van de abdij van toepassing. Stichting Unio Mistica kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de diensten die de abdij verleent en/of voor het handelen en/of nalaten van de abdij.
  • 6. De acceptatie van de inschrijving geschiedt onder voorbehoud van voldoende deelnemers. Indien het door Stichting Unio Mistica minimaal aantal gestelde deelnemers niet wordt behaald, dan vindt de midweek of het weekend geen doorgang en wordt de klant daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk of via de e-mail in kennis gesteld. In een dergelijk geval kan Stichting Unio Mistica niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die de klant en/of zijn kamergenoot doordat lijdt. De eventueel reeds betaalde deelname kosten worden aan de klant terugbetaald.

 

 • Artikel 5. Annulering door de klant
  • 1. Uiterlijk 1 week voor de aanvang van de midweek of het weekend kan de klant zijn deelname kosteloos annuleren.
  • 2. Annuleert de klant 1 week of langer voor aanvang van de midweek of het weekend, dan wordt het door de klant betaalde deelname bedrag terugbetaald.
  • 3. Annuleert de klant korter dan 1 week voor aanvang van de midweek of het weekend, dan wordt het betaalde deelname bedrag niet aan de klant terugbetaald.
  • 4. Annulering dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden. Nadat Stichting Unio Mistica de annulering van de klant heeft ontvangen, stuurt zij de klant een bevestiging van ontvangst via de post of via de e-mail.

 

 • Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst
  • 1. Iedere overeenkomst leidt voor Stichting Unio Mistica tot een inspanningsverplichting, waarbij Stichting Unio Mistica gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. Stichting Unio Mistica garandeert niet dat met haar werkzaamheden een door de klant bepaald gewenst resultaat zal worden bereikt.
  • 2. Stichting Unio Mistica heeft het recht, zonder de klant daarvan vooraf in kennis te stellen, de overeenkomst (deels) door derden te laten uitvoeren.
  • 3. Stichting Unio Mistica heeft het recht het programma van het weekend of van de midweek te wijzigen indien zij daar een gegronde reden voor heeft. De klant wordt zo spoedig mogelijk van de wijziging in het programma en van de reden van de wijziging in kennis gesteld.
  • 4. De workshops van Stichting Unio Mistica zijn bedoeld als een vrijetijdsbesteding en dienen nimmer te worden gezien als vervanging voor het raadplegen van een arts of therapeut.

 

 • Artikel 7. Verplichtingen van de klant
  • 1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Stichting Unio Mistica aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, deugdelijk, volledig en tijdig aan Stichting Unio Mistica worden verstrekt.
  • 2. De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het Stichting Unio Mistica onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren.
  • 3. De klant is gehouden Stichting Unio Mistica onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
  • 4. De klant is verplicht ervoor zorg te dragen dat de deelnemer die hij heeft ingeschreven de bepalingen uit deze algemene voorwaarden in acht neemt. De klant is verantwoordelijk voor het gedrag van de deelnemer die hij heeft ingeschreven.

 

 • Artikel 8. Workshop
  • 1. De deelnemer dient Stichting Unio Mistica voor aanvang van de workshop op de hoogte te stellen van zijn geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid, voor zover dat relevant kan zijn voor het verzorgen van de workshop door Stichting Unio Mistica.
  • 2. De deelnemer is verplicht de andere deelnemers met respect te behandelen.
  • 3. Stichting Unio Mistica is bevoegd een deelnemer die zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de workshop onredelijk bemoeilijkt of verhindert de verdere toegang tot de workshop te ontzeggen. De overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van Stichting Unio Mistica op vergoeding van eventuele schade.
  • 4. Het is niet toegestaan te roken op de locatie waar de workshop plaatsvindt.
  • 5. Het gebruik van alcoholische drank of drugs gedurende een workshop is niet toegestaan.
  • 6. De deelnemer is verplicht gedurende de gehele workshop de aanwijzingen en instructies van Stichting Unio Mistica of de door Stichting Unio Mistica ingeschakelde derden op te volgen.
  • 7. Tijdens de workshop dient de deelnemer niet gestoord te kunnen worden door binnenkomende telefoongesprekken, (sms)berichten of e-mailberichten, tenzij de deelnemer daarvoor van Stichting Unio Mistica toestemming heeft gekregen.
  • 8. Indien de deelnemer om welke reden dan ook niet op de overeengekomen plaats en tijdstip aanwezig is of blijft, dan geeft dat nimmer recht op restitutie van de betaalde deelname kosten.
  • 9. Kosten voortkomend uit de schade en/of vernielingen aangericht door een deelnemer zullen, voor zover de kosten niet op deze deelnemer zelf verhaald kunnen worden, door de klant die de deelnemer heeft aangemeld betaald worden.

 

 • Artikel 9. Overmacht
  • 1. Stichting Unio Mistica is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht.
  • 2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersinvloeden; overstromingen; natuurrampen; diefstal; aardverschuivingen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; verkeersbelemmeringen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; branden; internetstoring; energiestoring; computerinbraak; overheidsmaatregelen.

 

 • Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst
  • 1. Stichting Unio Mistica is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de klant zijn verplichtingen jegens Stichting Unio Mistica niet nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.
  • 2. Voorts is Stichting Unio Mistica bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

 

 • Artikel 11. Vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens
  • 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk, als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
  • 2. Stichting Unio Mistica verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Vertrouwelijke informatie over de klant dan wel de deelnemer die Stichting Unio Mistica gedurende een workshop dan wel op enige andere wijze ontvangt, wordt niet aan derden bekend gemaakt, tenzij een van de uitzonderingen genoemd in artikel 11.3 van toepassing is.
  • 3. Het is Stichting Unio Mistica toegestaan de persoonsgegevens aan een derde te verstrekken:
   1. indien de betrokkene daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;
   2. in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;
   3. ter bescherming van de rechten of het eigendom van Stichting Unio Mistica;
   4. ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid;
   5. bij verdenking van fraude of andere illegale activiteiten;
   6. het noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst door Stichting Unio Mistica.
  • 4. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Stichting Unio Mistica gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Stichting Unio Mistica zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk, dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Stichting Unio Mistica niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

 

 • Artikel 12. Aansprakelijkheid en verjaring
  • 1. De deelnemer reist en verblijft op eigen risico.
  • 2. Alle deelnemers nemen aan de workshops vrijwillig deel. De deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens de workshop of tijdens zijn verblijf in de abdij.
  • 3. Stichting Unio Mistica kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
   1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 9.2;
   2. enige daad of nalatigheid van de klant.
  • 4. Stichting Unio Mistica is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Stichting Unio Mistica is uitgegaan van de door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  • 5. De deelnemer dient zich te allen tijde te gedragen conform de aanwijzingen en gedragsregels die worden gegeven door Stichting Unio Mistica. Indien de deelnemer weigert deze aanwijzingen of regels op te volgen, dan zijn de deelnemer en de klant verantwoordelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade.
  • 6. Stichting Unio Mistica aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van lichamelijke of geestelijke of van welke aard dan ook aan de deelnemer die verband houdt met deelname aan de workshop en/of met zijn verblijf in de abdij. Het deelnemen aan de workshop is geheel op eigen risico.
  • 7. De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die de deelnemer en Stichting Unio Mistica gezamenlijk doorbrengen als daarna.
  • 8. Stichting Unio Mistica is niet aansprakelijk voor een verkeerde interpretatie door de deelnemer van de inhoud van de workshop.
  • 9. Stichting Unio Mistica kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen van de klant of de deelnemer op het terrein van de abdij.
  • 10. Stichting Unio Mistica is niet aansprakelijk voor de schade die de deelnemer lijdt door aanhouding door de politie en/of andere autoriteiten tijdens het weekend of de midweek of wegens het door de klant niet-naleven of vermeende niet-naleving van de wettelijke voorschriften. Alle gevolgen hiervan zijn voor rekening van de deelnemer.
  • 11. Stichting Unio Mistica is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  • 12. Indien Stichting Unio Mistica aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Stichting Unio Mistica beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Stichting Unio Mistica gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Stichting Unio Mistica beperkt tot het bedrag dat de klant aan Stichting Unio Mistica betaald heeft, althans tot dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  • 13. Alle rechtsvorderingen dient de klant binnen 1 jaar in te stellen als de klant niet tevreden is over de werkzaamheden dan wel het handelen van Stichting Unio Mistica. Handelt de klant niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.
  • 14. Indien de klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Stichting Unio Mistica gehouden is of onrechtmatig jegens Stichting Unio Mistica handelt, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Stichting Unio Mistica daardoor direct of indirect ontstaan.

 

 • Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten
  • 1. De intellectuele eigendomsrechten op alle door Stichting Unio Mistica geleverde en/of terbeschikkinggestelde zaken berusten bij Stichting Unio Mistica of bij haar licentiegever(s) en zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de klant of de deelnemer en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Stichting Unio Mistica worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.
  • 2. Alle intellectuele eigendomsrechten op workshops ontwikkeld door Stichting Unio Mistica blijven bij Stichting Unio Mistica berusten.
  • 3. Het is zonder voorafgaande toestemming van Stichting Unio Mistica niet toegestaan om opnamen in beeld en/of geluid te maken van de workshop.

 

 • Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  • 1. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen de klant en Stichting Unio Mistica is Nederlands recht van toepassing.
  • 2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Stichting Unio Mistica zullen berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Stichting Unio Mistica is gelegen. De klant heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat Stichting Unio Mistica schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.